ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ILOVENURU. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op alle internetsites van ILOVENURU.BE en MISTERNURU.BE
2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ILOVENURU behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ILOVENURU erkend.
4. ILOVENURU garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

Levering 
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal ILOVENURU bestellingen tenminste binnen 2 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 10 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3. Aan de leveringsplicht van ILOVENURU zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ILOVENURU geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
4. Alle op de internetsites genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

Ruilen en Retourneren
1. Geopende producten kunnen wij niet ruilen alsook producten met een ander lotnummer niet afkomstig van ons.
ILOVENURU doet er alles aan om u kwalitatieve producten te leveren.

 

Prijzen
1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
2. Alle prijzen op de sites zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3. Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

Gegevensbeheer 
1. Indien u een bestelling plaatst bij ILOVENURU, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ILOVENURU. ILOVENURU houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
2. ILOVENURU respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsites en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
3. ILOVENURU maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

Garantie 
1. ILOVENURU garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid en betrouwbaarheid. 
2. De garantietermijn van ILOVENURU komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. ILOVENURU is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan ILOVENURU) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk (per email) te melden aan ILOVENURU. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 dagen na levering aan ILOVENURU schriftelijk worden gemeld.
4. Indien klachten van de afnemer door ILOVENURU gegrond worden bevonden, zal ILOVENURU naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ILOVENURU en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van ILOVENURU) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ILOVENURU gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ILOVENURU voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5. ILOVENURU is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6. Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens ILOVENURU in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ILOVENURU en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Aanbiedingen
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt ILOVENURU zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
3. Mondelinge toezeggingen verbinden ILOVENURU slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
4. Aanbiedingen van ILOVENURU gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
5. ILOVENURU kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst 
1. Een overeenkomst tussen ILOVENURU en een klant komt tot stand nadat een bestelling / opdracht door ILOVENURU op haalbaarheid is beoordeeld. 
2. ILOVENURU behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. 

3. ILOVENURU levert enkel producten voor massages en toebehoren, ILOVENUR biedt geen massages aan en verkoopt hier ook geen advertentieruimte voor op de site ilovenuru.be .

Afbeeldingen en specificaties 
1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van ILOVENURU gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

 

Overmacht 
1. ILOVENURU is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ILOVENURU alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
3. ILOVENURU behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ILOVENURU gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
4. Indien ILOVENURU bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van alle door ILOVENURU aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ILOVENURU zolang de afnemer de vorderingen van ILOVENURU uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ILOVENURU wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan.
2. De door ILOVENURU geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ILOVENURU.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
1. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing in de Nederlandse taal.

© 2020 by ilovenuru.be & misternuru.be   All rights reserved.

webshop logistics by misternuru.be

BTW BE0771.127.630  

Love nuru on facebook

and join us with a

slippery 'Like'

Betalingen veilig verwerkt via

Paiements sécurisés par